Тунхаглал гэж юу вэ

Тунхаглал нь нэхэмжлэгчийн үйл ажиллагааны шалтгааныг бүрдүүлж буй нөхцөл байдлын талаархи арга зүйн болон логик хэлбэрээр тодорхойлолт юм. Тунхаглал бол шүүхэд гаргасан бичгээр гаргасан мэдэгдэл юм.