Өмгөөлөгч юу хийдэг вэ

Хуульч нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд үйлчлүүлэгчийнхээ эрхийг хамгаалахын зэрэгцээ хуулийг чанд сахих үүрэгтэй. Өмгөөлөгчтэй ихэвчлэн холбоотой зарим ажил үүрэгт: хууль зүйн зөвлөгөө, зөвлөгөө өгөх, судалгаа, мэдээлэл, нотлох баримт цуглуулах, гэр бүл цуцлалт, гэрээслэл, гэрээ, үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээтэй холбоотой хууль эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, шүүхэд яллах, өмгөөлөх зэрэг орно.

Law & More B.V.