Хуулийн төрөл зүйлүүд юу вэ?

Олон янзын хуулиудыг судалж үзэж болох боловч тэдгээрийг нийтийн болон хувийн гэсэн хоёр үндсэн ангилалд хуваах нь ихэвчлэн хамгийн хялбар байдаг. Иргэдийн зан үйлийг илүү сайн зохион байгуулж, зохицуулах зорилгоор засгийн газраас тогтоосон олон нийтийн хуулиуд нь эрүүгийн хууль, Үндсэн хуулийн хуулиуд багтдаг. Хувийн хууль гэдэг нь ихэвчлэн гэмт хэргийн тухай хууль, өмчийн тухай хуулиудыг багтаасан хувь хүмүүсийн хоорондын бизнесийн болон хувийн гэрээг зохицуулахад туслах зорилгоор байгуулагдсан хуулиуд юм. Хууль нь маш өргөн зарчим тул хуулийг таван чиглэлээр хуваажээ; Үндсэн хуулийн эрх зүй, захиргааны эрх зүй, эрүүгийн хууль, иргэний эрх зүй, олон улсын эрх зүй.

Law & More B.V.