Тусгаарлах гэрээ

Тусгаарлах гэрээ нь гэрлэлтийн хоёр хүн салах, салахад бэлтгэхдээ хөрөнгө, үүрэг хариуцлагаа хуваахад ашигладаг баримт бичиг юм. Үүнд хүүхдийн асрамж, хүүхдийн тэтгэлэг, эцэг эхийн үүрэг хариуцлага, гэр бүлийн дэмжлэг, эд хөрөнгө, өр төлбөр, эхнэр, нөхөр хуваарилах, хуваахыг хүсч болох бусад гэр бүл, санхүүгийн асуудлыг хуваах нөхцлийг багтаасан болно.

эзлэх хувь