Гэр бүл цуцлалгүй

Буруугүй гэр бүл цуцлалтыг гэрлэлт цуцлахад аль нэг тал буруутай үйлдэл үзүүлэх шаардлагагүй байхыг хэлнэ. Буруугүй гэр бүл цуцлуулах тухай хууль тогтоомж нь гэр бүлийн аль нэг талын өргөдөл, гомдол гаргагчаас хариуцагчаас гэрлэлтийн гэрээг зөрчсөн болохыг нотлох баримт шаардахгүйгээр шаардахгүйгээр гэрлэлтийн цуцлалтыг гэр бүлийн шүүх зөвшөөрдөг. Гэм буруугүй гэр бүл цуцлалтын хамгийн түгээмэл шалтгаан бол эвлэршгүй ялгаа эсвэл зан чанарын зөрчлөөс үүдэлтэй бөгөөд энэ нь хосууд өөрсдийнхөө ялгааг олж харж чадаагүй гэсэн үг юм.

эзлэх хувь