Гэр бүл салалтын үндэслэл

Хэрэв харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрлэлтээ цуцлуулах сонголт байхгүй бол гэрлэлтийг нөхөж баршгүй байдлаар тасалдуулсан гэсэн үндэслэлээр гэрлэлтээ цуцлуулах ажиллагааг нэг талдаа эхлүүлэх талаар бодож үзэж болно. Гэр бүл, эхнэр нөхөр хоёрын хамтын амьдралыг үргэлжлүүлэн үргэлжлүүлж, тасалдуулсны улмаас боломжит нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гэрлэлтийг нөхөж баршгүй байдлаар тасалдуулдаг. Гэрлэлтийг нөхөж баршгүй тасалдуулж байгааг харуулсан бодит баримтууд, жишээлбэл, завхайрал эсвэл гэр бүлийн гэрт хамт амьдрахаа больсон байж болно.

эзлэх хувь