Гэр бүлийн тухай хууль бол гэр бүлийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн салбар юм. Үүнд гэр бүлийн харилцаа үүсгэх, түүнийг таслах орно. Гэр бүлийн тухай хууль нь гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт, төрөлт, үрчлэлт, эцэг эхийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

эзлэх хувь