Гэр бүл салалтын утга

Гэрлэлтээ цуцлуулах гэж нэрлэдэг салалт нь гэрлэлт эсвэл гэрлэлтийн холбоог цуцлах үйл явц юм. Гэр бүл салалт нь ихэвчлэн гэрлэлтийн хуулиар хүлээсэн үүрэг, хариуцлагыг цуцлах, өөрчлөн байгуулах, улмаар тухайн улс, муж улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэсэн хосуудын гэрлэлтийн холбоог цуцлахад хүргэдэг. Гэр бүл цуцлалтын тухай хууль дэлхий даяар харилцан адилгүй байдаг боловч ихэнх улс оронд шүүх, бусад эрх бүхий байгууллагаас хууль ёсны дагуу шийтгэх шаардлагатай байдаг. Гэр бүл цуцлалтын хууль ёсны үйл явцад тэтгэлэг, хүүхдийн асрамж, хүүхдийн тэтгэлэг, эд хөрөнгийг хуваарилах, өр төлбөрийг хуваах зэрэг асуудлууд багтаж болно.

эзлэх хувь