Иргэний гэр бүл салалтыг хамтын хамтын гэр бүл гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь хамтын хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг гэсэн үг юм. Иргэний болон хамтын гэр бүл цуцлалтын үед хоёр тал хоёулаа хамтарч ажиллах хэв маягийг эзэмшиж, асуудлыг шийдвэрлэх, эсвэл ядаж маргааны хэмжээ, цар хүрээг багасгахын тулд хамтран ажиллах зөвлөхөө авч үлддэг. Зөвлөхүүд болон тэдний үйлчлүүлэгчид зөвшилцлийг бий болгож, шүүхээс гадуур аль болох олон шийдвэр гаргахыг эрмэлздэг.

эзлэх хувь