Хүчингүй болгосон

Гэрлэлт цуцлагдвал холбоог хүчин төгөлдөр бус, хүчин төгөлдөр бус гэж тооцдог гэсэн үг юм. Үндсэндээ гэрлэлтийг анх хэзээ ч байгаагүй гэж үздэг. Энэ нь гэр бүл цуцлалтаас ялгаатай нь гэрлэлт цуцлагдсанаар хүчин төгөлдөр нэгдлийн төгсгөл болж байгаа боловч гэрлэлт байсныг хүлээн зөвшөөрсөөр байна. Гэр бүл цуцлалт, нас баралтаас ялгаатай нь гэрлэлтийг цуцлах нь хуулийн өмнө гэрлэлтийг байхгүй болгодог бөгөөд энэ нь эд хөрөнгийг хуваах, хүүхдийн асрамжид нөлөөлж болзошгүй юм.

эзлэх хувь