Хүчин төгөлдөр бус гэрээ гэж юу вэ

Хүчин төгөлдөр бус гэрээ нь хэд хэдэн хууль эрх зүйн шалтгаанаар хүчин төгөлдөр бус байдалд хүргэж болзошгүй хоёр талын хооронд байгуулсан албан ёсны гэрээ юм.

эзлэх хувь