Хийх боломжгүй гэрээ гэж юу вэ

Шийдвэрлэгдэхгүй гэрээ нь шүүхээр биелүүлэхгүй байхаар бичгээр болон амаар хийсэн гэрээг хэлнэ. Шүүх гэрээг биелүүлэхгүй байх олон янзын шалтгаан байдаг. Гэрээний сэдэв нь, гэрээний нэг тал нөгөө талаа шударга бусаар ашигласан, эсвэл гэрээг нотлох баримт хангалтгүй тул гэрээг хэрэгжүүлэх боломжгүй байж болно.

эзлэх хувь