Стратегийн удирдлага гэж юу вэ

Стратегийн удирдлага гэдэг нь байгууллагын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн нөөцийг удирдах явдал юм. Стратегийн удирдлага нь зорилгоо тодорхойлох, өрсөлдөөний орчинд дүн шинжилгээ хийх, дотоод зохион байгуулалтад дүн шинжилгээ хийх, стратегиудыг үнэлэх, менежмент нь байгууллагын хэмжээнд стратегиудыг нэвтрүүлэхэд оршино.

эзлэх хувь