Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ гэж юу вэ

Хувьцаа эзэмшигч нь төрийн болон хувийн корпорацийн нэг буюу хэд хэдэн хувьцааг хууль ёсоор эзэмшдэг хувь хүн эсвэл байгууллага (корпорацийг оролцуулан) юм. Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ нь хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ гэж нэрлэгддэг бөгөөд компанийг хэрхэн ажиллуулах ёстойг тодорхойлж, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүргийг тусгасан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын зохицуулалт юм. Гэрээнд мөн компанийн удирдлага, хувьцаа эзэмшигчдийн давуу эрх, хамгааллын талаархи мэдээллийг багтаасан болно.

эзлэх хувь