Бараг гэрээ гэж юу вэ

Талууд хооронд ийм албан ёсны гэрээ байгуулагдаагүй, үзүүлсэн бараа, үйлчилгээний төлбөрийн талаар маргаан гарсан тохиолдолд шүүх байгуулдаг гэрээг бараг гэрээг хэлнэ. Шүүхүүд намыг үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжихөөс урьдчилан сэргийлэх, эсхүл түүнд зохисгүй тохиолдолд нөхцөл байдлаас ашиг хүртэхээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс бараг гэрээг байгуулдаг.

эзлэх хувь