Санхүү гэдэг нь банк, хөшүүрэг эсвэл өр, зээл, хөрөнгийн зах зээл, мөнгө, хөрөнгө оруулалттай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлдог өргөн нэр томъёо юм. Үндсэндээ санхүү нь мөнгөний менежмент, шаардлагатай санг олж авах үйл явцыг илэрхийлдэг. Санхүү нь санхүүгийн системийг бүрдүүлдэг мөнгө, банк, зээл, хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө, өр төлбөрийг хянах, бий болгох, судлах ажлыг багтаана.

эзлэх хувь