Бизнесийн хөгжил гэж юу вэ

Бизнесийн хөгжлийг бизнесийг сайжруулахад туслах санаа, санаачилга, үйл ажиллагаа гэж нэгтгэн дүгнэж болно. Үүнд орлого, бизнесийн өргөжилтийн өсөлт, стратегийн түншлэлийг бий болгох, бизнесийн стратегийн шийдвэр гаргах замаар ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг орно.

эзлэх хувь