Гэрээг зөрчсөн гэж юу вэ

Гэрээний зөрчил нь нэг тал хоёр буюу түүнээс дээш талуудын хооронд байгуулсан гэрээний нөхцлийг зөрчих явдал юм.

эзлэх хувь