Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ХХК) нь хувийн хязгаарлагдмал компанийн тодорхой хэлбэр юм. ХХК бол өмчлөгчидтэй түнш мэт харьцдаг боловч тэдэнд корпорац шиг татвар ногдуулах сонголтыг өгдөг бизнесийн бүтцийн нэг төрөл юм. Бизнесийн энэ хэлбэр нь өмчлөл, менежментийн уян хатан байдлыг бий болгодог. Эзэмшигчид хэрхэн татвар ногдуулж, удирдаж, зохион байгуулалтад хамрагдахаа шийдсэний дараа үйл ажиллагааны гэрээнд бүгдийг нь зааж өгөх болно. ХХК нь ихэвчлэн АНУ-д ашиглагддаг.

эзлэх хувь