Тогтвортой бизнес гэж юу вэ

Тогтвортой бизнес буюу ногоон бизнес нь дэлхийн болон орон нутгийн байгаль орчин, олон нийт, нийгэм, эдийн засагт сөрөг нөлөө багатай эсвэл эерэгээр нөлөөлж болзошгүй корпорацийг хэлнэ.

эзлэх хувь