Хууль ёсны гэрээ гэж юу вэ

Хууль ёсны гэрээ гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш талуудын хооронд хууль ёсоор хэрэгжиж болох гэрээг хэлнэ. Энэ нь амаар эсвэл бичсэн байж болно. Ерөнхийдөө нам нь ашиг тусын оронд нөгөөгийнхөө төлөө ямар нэгэн зүйл хийхээр амладаг. Хууль ёсны гэрээ нь хууль ёсны зорилго, харилцан тохиролцоо, хэлэлцэх асуудал, эрх бүхий талууд, хэрэгжих жинхэнэ итгэл үнэмшилтэй байх ёстой.

эзлэх хувь