Бизнес гэдэг нь компанийн өөр нэг үг юм. Компани нь бараа борлуулах, үйлчилгээ үзүүлэх замаар ашиг олоход чиглэсэн арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

эзлэх хувь