Компани өр төлбөрөө төлөх чадваргүй болж, шүүхээс бизнесээ зогсоох нөхцөл байдал.

эзлэх хувь