Disclaimer

Дээрх мэдээлэл Law & More B.V. вэбсайт нь зөвхөн ерөнхий мэдээлэл болох зорилготой юм. Энэ мэдээлэлээс ямар ч эрх олж авах боломжгүй. Law & More B.V. вэбсайтад оруулсан бүрэн бус ба / эсвэл буруу мэдээллээс үүдсэн хохирлын улмаас хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй. Мэдээлэл илгээсэн Law & More B.V. цахим шуудангаар эсвэл вэбсайт дахь холбоо барих хуудсаар дамжуулан Law & More B.V. аюулгүй биш тул нууцад хамаарахгүй гэж үзнэ.

эзлэх хувь