Хохирлыг үнэлэх журам

Хохирлыг үнэлэх журам

Шүүхийн тогтоолоор талуудын аль нэгэнд улсаас тогтоосон хохирлыг төлөх тушаалыг оруулсан байдаг. Тиймээс хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчид хохирлыг үнэлэх журам болох шинэ журмын үндсэн дээр ажиллаж байна. Гэсэн хэдий ч, энэ тохиолдолд талууд дөрвөлжин дөрвөлжинд буцахгүй. Үнэн хэрэгтээ хохирлын үнэлгээний журмыг үндсэн ажиллагааны үргэлжлэл гэж үзэж болох бөгөөд энэ нь зөвхөн хохирлын зүйл, төлөх нөхөн олговрын хэмжээг тодорхойлох зорилготой юм. Энэ журам нь жишээлбэл, тодорхой хохирлын зүйлийг нөхөн төлөх боломжтой эсэх, хохирогч тал талаас үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалан нөхөн төлбөр олгох үүрэг хэр зэрэг буурсантай холбоотой байж болно. Үүнтэй холбогдуулан хохирлын үнэлгээний журам нь хариуцлагын үндэс суурийг тодорхойлох, нөхөн олговрыг хуваарилахтай холбоотой үндсэн шүүх ажиллагаанаас ялгаатай.

Хохирлыг үнэлэх журам

Хэрэв үндсэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хариуцлагын үндэс суурь тавигдсан бол шүүх хохирлыг үнэлэх журамд талууд хандаж болно. Гэсэн хэдий ч ийм лавлагаа нь үндсэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шүүгчийн боломжуудад хамаардаггүй. Үндсэн зарчим бол шүүгч нөхөн төлбөр төлөхийг тушаасан шүүх хуралдаанд зарчмын хувьд хохирлыг өөрөө тооцох ёстой. Зөвхөн үндсэн процесст хохирлын үнэлгээ хийх боломжгүй тохиолдолд, жишээлбэл ирээдүйд учирч болзошгүй хохирлын талаар, эсвэл нэмэлт мөрдөн байцаах шаардлагатай байгаа тохиолдолд үндсэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шүүгч энэ зарчмаас гажиж, хохирлыг үнэлэх журамд талууд хандана. Нэмж дурдахад, хохирлыг үнэлэх журам нь зөвхөн хохирлыг барагдуулах, эсхүл эрүүдэн шүүх гэх мэт хохирлыг төлөх хуулийн үүрэгт л хэрэгжиж болно. Тиймээс, гэрээ гэх мэт хууль эрх зүйн актаас үүссэн хохирлыг төлөх үүрэг хүлээсэн тохиолдолд хохирлыг үнэлэх журам боломжгүй болно.

Тусдаа боловч дараа дараагийн хохирлыг үнэлэх журам гаргах боломж хэд хэдэн давуу талтай байдаг

Үнэхээр ч үндсэн ба дараахь хохирлыг үнэлэх журмын хоорондох хуваагдал нь хариуцлагын асуудлыг эхлээд хохирлын цар хүрээг арилгах, түүнийг нотлоход ихээхэн зардал гаргах шаардлагагүйгээр хэлэлцэх боломжийг олгодог. Эцсийн эцэст шүүгч нөгөө талын хариуцлагаас татгалзахыг үгүйсгэх аргагүй юм. Энэ тохиолдолд хохирлын хэмжээ, түүнд зарцуулсан зардлын талаархи хэлэлцүүлэг үр дүнгүй болох байсан. Нэмж дурдахад, хариуцлагыг шүүхээр тогтоосон бол дараа нь талууд нөхөн төлбөрийн хэмжээ дээр шүүхээс гадуур тохиролцоонд хүрч болзошгүй юм. Энэ тохиолдолд үнэлгээний зардал, хүчин чармайлтыг хэмнэх болно. Нэхэмжлэгчийн хувьд өөр нэг чухал давуу тал нь хууль ёсны зардлын хэмжээгээр хамаарна. Үндсэн процессын нэхэмжлэгч нь зөвхөн өр төлбөрийн асуудлаар шүүхэд хандах үед хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал нь тогтоогдоогүй үнийн нэхэмжлэлтэй тохирч байна. Энэ нь үндсэн процесст нэн даруй их хэмжээний нөхөн төлбөр шаардсантай харьцуулбал бага зардал гаргахад хүргэдэг.

Хэдийгээр хохирлын үнэлгээний процедурыг үндсэн процессын үргэлжлэл гэж үзэж болох боловч үүнийг бие даасан журмаар эхлүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг нөгөө талд учруулсан хохирлын мэдэгдлийн үйлчилгээгээр хийдэг. Мөн зарлан дуудах хуудас ногдуулах хуулийн шаардлагыг харгалзан үзэх шаардлагатай. Ашиглалтын хувьд хохирлын тайланд "татан буугдахаар учирсан хохирлын явцыг нарийвчлан нарийвчлан зааж өгсөн", өөрөөр хэлбэл нэхэмжлэлийн хохирлын зүйлийн тоймыг оруулсан болно. Зарчмын хувьд нөхөн төлбөрийг буцаан авах, хохирлын зүйл тус бүрийн яг хэмжээг тодорхойлох шаардлагагүй. Эцсийн эцэст шүүгч нь учирсан баримтанд үндэслэн хохирлыг бие даан тооцох шаардлагатай болно. Гэсэн хэдий ч нэхэмжлэлийн үндэслэлийг хохирлын мэдүүлэгт зааж өгөх ёстой. Баримтын хохирлын мэдэгдлийг зарчмын хувьд заавал дагаж мөрдөхгүй бөгөөд хохирлын мэдэгдлийг үйлчилсний дараа шинэ зүйлийг нэмж оруулах боломжтой болно.

Хохирлыг үнэлэх журмын цаашдын явц нь шүүхийн ердийн журамтай төстэй юм. Жишээлбэл, шүүх хуралдаанд дүгнэлт, сонсгол хийх ердийн өөрчлөлтүүд байдаг. Энэ журмын дагуу нотлох баримт эсвэл шинжээчийн тайланг гаргаж болох бөгөөд шүүхийн хураамжийг дахин хураана. Эдгээр процесст шүүгдэгч өмгөөлөгчийг шинээр байгуулах шаардлагатай байна. Хариуцагч хохирлын үнэлгээний журамд гарч ирээгүй тохиолдолд анхдагч утгыг өгч болно. Бүх төрлийн нөхөн олговрыг төлөхийг тушааж болох эцсийн шийдвэр гарахад ердийн дүрмүүд бас хэрэглэгдэнэ. Хохирлыг үнэлэх журмаар гаргасан дүгнэлт нь хүчин төгөлдөр болох цолыг өгдөг бөгөөд хохирлыг тогтоосон буюу барагдуулсан үр дагавартай байдаг.

Хохирлыг үнэлэх журам гарахад өмгөөлөгчтэй зөвлөлдөх нь зүйтэй. Шүүгдэгчийн хувьд энэ нь бүр шаардлагатай. Энэ тийм ч сонин биш. Эцсийн эцэст хохирлын үнэлгээний сургаал нь маш өргөн бөгөөд нарийн төвөгтэй юм. Та алдагдлын тооцоотой ажиллаж байна уу эсвэл хохирлын үнэлгээний журмын талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсч байна уу? Хуульчдын холбоо барина уу Law & More. Law & More өмгөөлөгч нар нь байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад болон хохирлын үнэлгээний чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүд бөгөөд нэхэмжлэлийн шаардлагын дагуу танд хууль эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэхэд таатай байна.

Law & More