Голланд СЕР-ийн тоо, тоон үзүүлэлтээр…

Голландын СЭР (Нидерландын Нийгэм, Эдийн засгийн зөвлөл) -ийн тоо, тоон мэдээллээс үзэхэд Голландын нийлбэр дүн буурчээ. 2015 онтой харьцуулахад 22 онд нэгдэх тоо 2016% -иар өссөн байна. Эдгээр нэгтгэл нь голчлон үйлчилгээ болон аж үйлдвэрийн салбарт явагдсан. Мөн ашгийн бус салбарт ажилладаг компаниуд нэгдэж байна. Эдгээр тоо нь таныг бизнес эрхлэгчдийн хувьд таныг нэгтгэх талаар бодоход тань урамшуулах юм бол холбогдох нэгдэх тухай хуулийг (Fusiegedragsregels) анхаарч үзэхээ мартуузай!

эзлэх хувь