Бүртгэлийг нийтэд нээлттэй, нийтэд нээлттэй болгох боломжтой

(Хуульчийн мэргэжлийн журмын 35b (1) зүйлд заасны дагуу).

 

Том Мэвис

Том Меевис Нидерландын Барын хууль эрх зүйн бүсүүдийн бүртгэлд дараахь хууль эрх зүйн чиглэлийг бүртгэв.

Компанийн тухай хууль
Хүмүүс ба гэр бүлийн тухай хууль
Эрүүгийн хууль
Хөдөлмөрийн тухай хууль

Нидерландын барын стандартын дагуу бүртгэл нь түүнийг бүртгэгдсэн хууль эрх зүйн чиглэлээр жилд арван сургалтын кредит авах үүрэгтэй.

 

Максим Ходак

Максим Ходак Нидерландын Барын хууль эрх зүйн бүсүүдийн бүртгэлд дараахь хууль эрх зүйн чиглэлийг бүртгэв.

Компанийн тухай хууль

Нидерландын барын стандартын дагуу бүртгэл нь түүнийг бүртгэгдсэн хууль эрх зүйн чиглэлээр жилд арван сургалтын кредит авах үүрэгтэй.

Law & More B.V.